.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 Cím: 1086 Budapest, Teleki László tér 8-9/A
Tel.: +36 70 424 9760; +36 70 362 7163
Web: www.valtosav.hu
E-mail: alapitvany@valtosav.hu
Szakmai vezető: Mészáros Mercedes
                          

„Folyamatosan változtok, változik mindenki és minden.”

 

 A Váltó-sáv Alapítvány mint országosan működő civil szervezet célja és feladata a fogvatartottak és a szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása, azaz a büntető eljárásban terheltnek minősülők megkeresése, gondozása, képzése, mentálhigiénés ellátása, reszocializációja/(re)integrációja/rehabilitációja, ill. családi kapcsolataik erősítése, a családok komplex rehabilitációs/reintegrációs feladatainak ellátása. 2014 augusztusától a 8. kerület Magdolna negyedében élő hátrányos helyzetű, magas kriminogén kockázatú lakosokra kiemelten fókuszáltuk tevékenységeinket eddig "hagyományos" programjaink mellett.

Programunk 1997-ben indult egy másik szervezet keretein belül, majd 2002 augusztusában önálló szervezeti keretek között kezdtük meg működésünket. Az Alapítvány bejegyzésének dátuma: 2002. 09. 24.

A Váltó-sáv Alapítvány a következő célokat valósítja meg:

 • büntető eljárásban terheltek (fogvatartott, szabadlábon lévő és szabadult) társadalmi és munkaerőpiaci (re)integrációjának támogatása,
 • bűnmegelőzés (primer, szekunder, tercier) – felvilágosító, megelőző beszélgetések szervezése, lebonyolítása,
 • a visszaesés megelőzése (tercier kriminálprevenció),
 • folyamatos (utó)gondozás biztosítása,
 • civil támogató rendszer működtetése,
 • szocializáció-reintegráció; a börtönszocializáció megszüntetésének/megszűnésének támogatása,
 • életvezetési segítségnyújtás,
 • kriminális és szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációjának, reintegrációjának támogatása; egészségfejlesztés, egészségnevelés;
 • a szociokulturális hátrányok leküzdésének segítése,
 • szociális információs szolgáltatás biztosítása a klienscsoport és hozzátartozóik számára,
 • személyes problémák pszichoszociális kezelése, gondozása; mentálhigiénés ellátás,
 • probléma- és konfliktuskezelési készség javítása, segítése,
 • oktatási/képzési programok biztosítása ill. ilyen jellegű programokba való bekapcsolódás támogatása
 • beleértvea középiskolai tanulmányok és az érettségi vizsgára való felkészítés/felkészülés segítése, valamint engedélyezett felnőttképzési programok lebonyolítása, továbbákompetencia fejlesztő programok biztosítása/szervezése,
 • ehhez kapcsolódóan speciális, személyközpontú tanulási/tanítási programok és gondozás megszervezése és végzése,
 • az egyéni képességek felismerése és azok tudatosításában és megerősítésében való segítségnyújtás,
 • a társadalomba való be- ill. visszailleszkedést segítő, speciális segítő-problémafeltáró csoportok szervezése, működésének támogatása, biztosítása,
 • ex-kriminális életvezetésű fiatalok bevonása a gondozói munkába, segítő munkára való képzésük támogatása,
 • önkéntesek, sorstársak, kortársak, laikusok és egyéb érdeklődők képzésének szervezése, lebonyolítása a klienscsoport támogatása céljából,
 • családgondozás,
 • előítélet csökkentés,
 • szakmai találkozók szervezése, módszercserék koordinálása,
 • tanácsadás és segítségnyújtás a területen/témában dolgozó civil szervezetek és szakemberek számára,
 • módszertani- és kutatómunka végzése a deviancia illetve annak kezelési formáit illetően, különös tekintettel a kriminális életvezetés tekintetében,
 • szabadidős és közösségi programok szervezése,
 • a klienscsoport lakhatási problémáinak megoldásában segítségnyújtás, ún. félutas lakás program működtetése,
 • összességében: szociális / segítő szakmai munka megvalósítása a büntető eljárásban terhelt, bűnelkövető fiatalok esetében.

 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást semmilyen formában nem nyújt, politikai pártot nem támogat, vezető tisztségviselői nem vesznek részt politikai tevékenységet folytató szervezet munkájában.

 

Az Alapítvány hatóköre országos.

Főtevékenységeink:

 • bűnmegelőzés (primer, szekunder, tercier) – felvilágosító, megelőző beszélgetések szervezése, lebonyolítása;
 • a visszaesés megelőzése (tercier kriminálprevenció);
 • folyamatos (utó)gondozás biztosítása, civil támogató rendszer (=mentorrendszer) működtetése, ill. szocializáció-reszocializáció; a börtönszocializáció megszüntetésének/megszűnésének támogatása;
 • életvezetési segítségnyújtás, a szociokulturális hátrányok leküzdésének segítése;
 • kriminális és szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációjának, reszocializációjának, reintegrációjának támogatása;
 • egészségfejlesztés, egészségnevelés;
 • szociális információs szolgáltatás biztosítása a klienscsoport és hozzátartozóik számára;
 • személyes problémák pszichoszociális kezelése, gondozása; mentálhigiénés ellátás;
 • probléma- és konfliktuskezelési készség javítása, segítése;
 • oktatási/képzési programok biztosítása ill. ilyen jellegű programokba való bekapcsolódás támogatása - különös tekintettel a középiskolai tanulmányok és az érettségi vizsgára való felkészítés/felkészülés segítése, ill. ehhez kapcsolódóan speciális, személyközpontú tanulási/tanítási programok és gondozás megszervezése és végzése;
 • a társadalomba való be- ill. visszailleszkedést segítő, speciális segítő-problémafeltáró csoportok szervezése, működésének támogatása, biztosítása;
 • ex-kriminális életvezetésű fiatalok bevonása a gondozói munkába, segítő munkára való képzésük támogatása;
 • családgondozás;
 • előítélet csökkentés;
 • szakmai találkozók szervezése, módszercserék koordinálása, ill. módszertani- és kutatómunka végzése a deviancia illetve annak kezelési formáit illetően, különös tekintettel a kriminális életvezetés tekintetében;
 • összességében: szociális munka megvalósítása a büntető eljárásban terhelt, bűnelkövető (elsősorban) fiatalok, továbbá családtagjaik számára.

A Váltó-sáv Alapítvány közhasznú tevékenységként a következő cél szerinti tevékenységeket végzi:

 • hátrányos helyzetű – kiemelten a büntető eljárásban terhelt és kriminális életvezetés – csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • rehabilitáció, reszocializáció, (re)integráció,
 • munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • gyermek- és ifjúságvédelem,
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • információnyújtás, tanácsadás,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • kulturális tevékenység.

Programjaink egy része büntetés-végrehajtási intézetben valósul meg, más része szabadulás után, de vannak mindkét helyszínen megvalósuló programjaink is.

Büntetés-végrehajtási intézetben:

 • Képzések: Kommunikáció és önismeret, Fókuszban a munka - munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése, Kortárs/sorstárssegítő képzés, Digitális kompetencia fejlesztő képzés, stb.
 • csoportok: Szülői készségek fejlesztése (Apacsoportok, Anyacsoportok), ún. művészetterápiás csoportok (OlvasóTér, KreatívKör, Kreatív Írás, Kreatív Workshop, stb.), játékterápiás csoportok (Társasjáték csoport);
 • segítő beszélgetések megvalósulása: Segítő kapcsolat/segítő beszélgetés (mentorprogramok), coaching programok (egyéni és team coaching).
 • Büntetés-végrehajtási intézetben és szabadulás után:
 • job coaching programok (bevezetés a munka világába, álláskeresés és megtartás, stb.);
 • mentorprogramok;
 • Váltó-sáv Információs Bázis: releváns információk gyűjtése, tárolása és frissítése fogvatartottaknak, szabadulóknak, hozzátartozóknak.

Szabadulás után:

 • Félutas lakás program (lakhatás, munka, képzés, strukturált szabadidő eltöltés, pénzkezelés, praktikus és életvezetési ismeretek - komplex és szinergikus program);
 • diszkrimináció elleni küzdelem, társadalmi érzékenyítés (pl. képzések: Toleranciaerősítő, antidiszkriminációs képzés, kiállítások, spotok, stb.);
 • szakemberek képzése (Lehetőségeim, kompetenciáim a reintegrációs munkában, Váltó-Láz társasjáték – játékvezető képzés, stb.).

Szervezetünknél 5-10 fő dolgozik, humán, felsőfokú végzettséggel (kulturológus, szociális munkás, szociálpolitikus, pszichológus, coach, pedagógus, felsőfokú narkológiai aszisztens, mediátor, stb.).

Évenként caa. 500 fogvatartott és/vagy szabadult kerül látóterünkben, de voltak olyan évek, ahol a kliensszám jóval nagyobb volt (2012: 896 fő, 2013: 1384 fő, 2014: 994 fő).

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo