Váltó-sáv Alapítvány

12. műhelymunka (2019. 09. 24. Szeged)

 

A műhelymunka valójában a kutatás megvalósításáról, az összegzésről, a tényleges zárótanulmány elkészítésének módszertanáról, valamint a módszertani ajánlás és összegzés megírásáról szólt.

 

Mindez annak szem előtt tartásával, hogy a projekt célja a magyar prevenciós/egészségfejlesztő szolgáltatások, programok minőségi javítása, fejlesztése, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, esélyteremtő szerepének javítása. Cél a prevenciós szolgáltatások terén nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, ajánlások kidolgozása és hazai alkalmazása.

 

A kutatás célja: az egészségfejlesztő/drogprevenciós területen a szolgáltatás minőségének javítása, a célcsoporttagok esélyeinek bővítése nemzetközi tapasztalatok és tudásmegosztás segítségével.

 

A kutatás hipotézisei a következők voltak:

 

Hipotézis I.: jelenleg az egészségfejlesztési/drogprevenciós programok még mindig nem hatékonyak Magyarországon, és a középiskolás korosztálynak csak egy kisebbik részét érik el. Sok helyen még mindig nem minősített programok folynak, másfelől a szakmai minősítés eljárása és a kidolgozás túlbonyolított. Feladat: szükséges a jó gyakorlatok (hazai, nemzetközi) beazonosítása, széles körben történő terjesztése, ezzel az iskolai egészségfejlesztő programok minőségi javítása.

 

Hipotézis II.: a magyar büntetés-végrehajtásban a drogprevenciós programok ad hoc jellegűek, nem biztosított a folyamatjelleg, időszakos, hiányos; a lebonyolító szakemberek szakmai kompetenciája kérdéses a büntetés-végrehajtás részéről. Feladat: szükséges a jó gyakorlatok (hazai, nemzetközi) beazonosítása, széles körben történő terjesztése, ezzel büntetés-végrehajtási intézetek egészségfejlesztő programjai minőségének javítása.

 

Hipotézis III.: több színtér központú program van jelen párhuzamosan, ezek minőségbiztosítása nem megoldott. Feladat: szükséges a jó gyakorlatok (hazai, nemzetközi) beazonosítása, széles körben történő terjesztése, minőségbiztosítás megvalósítása.

 

Hipotézis IV.: a szenvedélybetegek rehabilitációja/reszocializációja/reintegrációja programjai csak kis mértékben fókuszálnak a munkaerő-piaci, transzverzális kompetenciák fejlesztésére, összességében az oktatási/képzési programelemek megvalósítására. Feladat: szükséges a jó gyakorlatok (hazai, nemzetközi) beazonosítása, széles körben történő terjesztése, ezzel a józan szenvedélybetegek társadalmi beilleszkedésének és felzárkóztatásának támogatása.

 

A kutatás módszertana:

- dokumentum elemzés: a meglévő jogszabályi háttér hazai és nemzetközi, valamint szakirodalom feltérképezése; statisztikák számadatok elemzése

- műhelymunkák (az adott téma/kérdés vagy probléma interaktív elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása

- tanulmányutak (szolgáltatási színterekre történő látogatás, munkatársakkal és célcsoporttagokkal történő beszélgetés – a tanulmányút elemei: felkészülés, lebonyolítás, feldolgozás)

- kompetencia fejlesztés (tréning, melynek keretében kompetencia fejlesztés folyik bizonyos ellátandó feladat lebonyolítására, ehhez elméleti ismeretek feldolgozása is megvalósul)

- tudásmegosztás, jó gyakorlatok cseréje: műhelymunka keretében

- a kutatás online és személyes lekérdezéssel, tehát "vegyes módszerrel" valósult meg, de kiegészítjük a leírást kismintás (10-10 fő, Magyarország, Románia) kvantitatív módszerű kutatással is az elemzés plasztikusabbá tétele miatt.

 

A nagyléptékű és első összegzésből az látszik, hogy a hipotéziseink igazolódni látszanak.

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY